Zpátky na blog

Pravidla pro zaměstnání cizinců v ČR

19. 11. 2020 | Vendula Vítková

V dnešní době stále roste potřeba zaměstnávat kandidáty z EU nebo třetích zemí, pro IT platí tento trend obzvlášť. Pokusíme se pro vás shrnout základní povinnosti a podmínky při zaměstnávání občanů jiných zemí tak, abyste měli přehled o tom, co si ohlídat a jaké úřady informovat.

Zaměstnávání obecně upravují v ČR dva hlavní zákony, zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.). Řídícím orgánem ve věci zaměstnanosti a zaměstnávání cizinců je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Udržování evidence a povinnost oznámení

Zaměstnavatel je ze zákona povinen vést evidenci zaměstnaných cizinců a jejich rodinných příslušníků vč. informací o nástupu cizince do práce a skončení pracovního poměru, a to po dobu 3 let od jeho ukončení. Evidence obsahuje osobní údaje zahraničních zaměstnanců, při jejich zpracování je nezbytné splnit veškeré povinnosti podle zákona o zaměstnanosti, zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zaměstnavatel musí nejpozději v den nástupu zaměstnance oznámit na krajskou pobočku úřadu práce nástup takového zaměstnance na k tomu určeném formuláři. Zaměstnavatel je dále povinen hlásit změny a ukončení pracovního poměru, a to do 10 dnů. V případě zaměstnání občanů ze zemí mimo EU je zaměstnavatel povinen oznámit i skutečnost, že zaměstnanec na dohodnuté pracovní místo nenastoupí.

Podmínky pro konkrétní země

Z pohledu legislativních povinností při zaměstnávání občanů jiných zemí se zaměstnanci dělí do tří základních skupin:

  • Občané Evropské unie
  • Rodinní příslušníci občanů Evropské unie
  • Cizinci/občané zemí mimo Evropskou unii

Zaměstnávání cizince z EU

Občané Evropské unie/EHP nebo Švýcarska mají v rámci volného pohybu pracovních sil v EU téměř neomezený přístup na český pracovní trh. Mají v podstatě stejné postavení jako Češi, a proto je možné zaměstnat je za stejných podmínek.

POZOR: I občané EU/EHP nebo Švýcarska mají povinnost ohlásit svou přítomnost na území České republiky na odboru cizinecké policie, pokud mají v úmyslu zdržovat se v ČR déle než 30 dnů. Tuto skutečnost je dobré si ze strany zaměstnavatele pohlídat.

Zaměstnávání rodinných příslušníků zaměstnance ze zemí EU

Rodinní příslušníci zaměstnance ze země EU/EHP nebo Švýcarska, kteří sami nejsou občany EU, mohou získat povolení k přechodnému pobytu na území České republiky formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU. Tím získají automaticky také volný přístup na pracovní trh v České republice.

Pro jejich zaměstnávání platí obdobná pravidla jako pro zaměstnávání občana EU, a také povinnosti ohlásit svou přítomnost na území ČR cizinecké policii.

Zaměstnávání občanů ze zemí mimo EU

Tzv. „občané třetích zemí“ zpravidla nemají volný přístup na trh práce v ČR a potřebují tak povolení k pobytu na našem území a povolení v ČR pracovat. Tím může být v určitých případech platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR ve spojení s platným povolením k pobytu vydaným Ministerstvem vnitra ČR, zaměstnanecká karta, modrá karta či karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Nejčastěji si za tímto účelem cizinci žádají o tzv. zaměstnaneckou nebo modrou kartu, která v sobě spojuje pobytové i pracovní povolení. Modrá karta je určena pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci.

Výjimku tvoří následující občané třetích zemí:

  • kterým byl na území ČR povolen trvalý pobyt,
  • kteří navštěvují na území ČR denní studium na střední nebo vysoké škole,
  • kteří pobývají na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny (konkrétní povolení je vhodné ověřit na cizinecké policii),
  • kteří jsou absolventy české střední nebo vysoké školy.

Tito cizinci nepotřebují povolení k tomu, aby mohli v ČR pracovat, ale stále musí mít platné pobytové oprávnění.

POZOR: Každý zaměstnavatel si musí existenci platného pobytového oprávnění cizince ověřit a uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost jeho pobytu na území ČR.

Zaměstnanecká karta

Jde v podstatě o povolení k dlouhodobému pobytu cizince na území ČR za účelem zaměstnání. Proces jejího získání může trvat až 2 měsíce. Průtahům se dá předejít důkladnou přípravou všech potřebných podkladů.

Pokud zaměstnavatel plánuje obsadit volné pracovní místo občanem třetí země, který nemá povolení k pobytu v České republice, je nutné nejprve tento záměr ohlásit Úřadu práce ČR. Volná pracovní pozice se nahlašuje prostřednictvím formuláře. Pracovní pozice nahlášená na Úřadu práce je zveřejněna v centrální evidenci volných pracovních míst po 30 dnů, poté pracovní pozice obdrží speciální číslo, které je nutné pro podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty na Ministerstvu vnitra ČR. O samotné vydání karty žádá zpravidla sám cizinec na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí.

Před samotným podáním žádosti o vydání zaměstnanecké karty musí mít již zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnuté podmínky zaměstnání a podepsanou pracovní smlouvu. Smluvená mzda nesmí být nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba musí být alespoň 15 hodin. Je-li zaměstnavatel schopen zajistit cizinci ubytování a vydá mu potvrzení o zajištění ubytování pro účely žádosti, urychlí to celý proces.

V některých případech je možné podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty cizince zaměstnavatelem prostřednictvím Hospodářské komory ČR, tím se proces zpravidla urychlí. Za její podání žadatel, pokud jde o první žádost, zaplatí 2 500 Kč.

Zaměstnanecká karta se vydává pro práci u konkrétního zaměstnavatele. I přesto, že cizinec již kartou disponuje, nemůže libovolně měnit zaměstnavatele. Postup, jak takového cizince zaměstnat, je obdobný, jako v případě, že uchazeč o zaměstnání z ciziny dosud v ČR nepobýval. Cizinec však nebude žádat o vydání zaměstnanecké karty, ale o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele, žádost může podat v ČR na místně příslušné pobočky ministerstva vnitra. Podobné je to také v situaci, kdy cizinec již pobývá na území ČR na základě jiného pobytového oprávnění s tím rozdílem, že bude žádat o změnu účelu pobytu ze současného typu pobytu na zaměstnaneckou kartu.

Modrá karta

Postup pro vydání modré karty je obdobný jako u zaměstnanecké karty, avšak zdlouhavější, zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí je 90 dnů. Modrá karta se vydává k zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci, kterou musí žadatel při podání žádosti o vydání modré karty doložit, a zaměstnání musí být sjednáno na dobu nejméně jednoho roku. Pracovní smlouva musí být sjednána na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu a výše sjednané mzdy musí odpovídat alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy.

Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

Jde opět o duální povolení stejně jako v případě zaměstnanecké a modré karty, tzn. že se jedná zároveň o povolení k pobytu na území České republiky a zároveň o povolení k výkonu práce, a to na pozici manažera, specialisty nebo zaměstnaného stážisty. Všechny tyto pozice jsou definovány v zákoně č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR.

Vnitropodnikové převedení definuje ministerstvo vnitra, které je zároveň vydavatelem těchto karet, následovně: „Zjednodušeně je vnitropodnikovým převedením dočasný převod zaměstnance v rámci nadnárodní společnosti, a to z funkční součásti nadnárodní společnosti v zemi, která není členským státem Evropské unie, do její funkční součásti nalézající se v České republice.“

Shrnutí

Zaměstnávání občanů EU/EHP nebo Švýcarska je v podstatě stejné jako u občanů ČR. Je nutné udržovat jejich evidenci, včas kontaktovat příslušný Úřad práce a ohlídat si, že ohlásili svou přítomnost na území České republiky na odboru cizinecké policie.

Při zaměstnávání občanů z třetích zemí je nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou (v případě modré karty i 90 dnů), mít předem dohodnuté smluvní podmínky, podepsanou smlouvu a svůj záměr nahlásit na Úřad práce pro získání speciálního čísla. Povinností zaměstnavatele je také vést v evidenci platné pobytové oprávnění cizince v ČR.

Nabídka ze smitia
Sdílet
Odebírat